Gaelic Phrases to Use Every Day

PeopleEnglish - Scots Gaelic - Pronunciation
(Stress in Bold)the man - am fear - æm fer

the woman - am boireannach - æborrænnæch

the girl - a' chaileag - æchallæk

the boy - an gille - ængeel

the children - a' chlann - æchlownn

the son - am mac - æmmachk

the daughter - an nighean - ænnyeeæn

this is - seo - sho..

this is my mother - seo mo mhàthair -sho mo vaa --her

my father - m' athair - maher

my husband - mo dhuine -mo ghoonye

your wife - do bhean - dohvenn

my children - mo chlann - mocholownn

your daughter - do nighean - dohnyee æn

my son - mo mhac - movachk

my friend (male) - mo charaid - mochaa ritsh

my friend (female) - mo bhanacharaid - movannæ-charitsh

my ancestors - mo shinnsir - mo heenshir

my grandfather - mo sheanair - mo henner

my grandmother - mo shaenmhair - mo hennæver

my great-grandfather - mo shinn-sheanair - mo heen -henner

my great-grandmother - mo shinn-sheanmhair - mo heen - hennæver

my ancestors came from here - thàinig mo shinnsir bhon àite seo - haanik mo heenshir von aatshe sho

my ancestors were cleared from this land - chaidh mo shinnsir fhuadach bhon dùthaich seo - cha-ee mo heen shir oo -ætæch von dooh -ich sho

my grandfather was born in ... - rugadh mo sheanair ann an... - rookægh mo henner ownn æn....

my grandmother lived here.... - dh'fhuirich mo sheanmhair faisg air... - ghoorich mo hennæver faashk ehr

do you know where that is? - a bheil fios agaibh càite a bheil sin - æ veyll feess ahkiv kaahtsh æ vell shin

Return to Gaelic Phrases IndexWhere else would you like to go in Scotland?
Separator line