Moira Kerr Photo AlbumMoira with the eagle Apollo
Moira with the eagle Apollo, from the video "Where Eagles FlyReturn to Photo Thumbnails.